Ezek lesznek a 2017-es emelt magyar érettségi tételek!

Rovat

Megosztás

Te miből fogsz emeltezni? Nézd meg, mi vár azokra, akik magyarból mennek! Ezek a szóbeli érettségi tételek lesznek.

 

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM
Tételcímek az emelt szintű szóbeli érettségi vizsgára (2017)
IRODALOM
MŰVEK A MAGYAR IRODALOMBÓL

I. Kötelező szerzők
1. Petőfi Sándor lírája és verses epikája 1844 végéig
2. Tematikus, szerkezeti és formai változatosság Arany János balladaköltészetében
3. Az istenes versek képalkotásának sajátosságai Ady Endre Az Illés szekerén című kötetének A Sion hegy alatt ciklusa alapján
4. Filozófiai kérdések, műfaji, nyelvi sokszínűség Babits Mihály Levelek Irisz koszorújából című kötetében
5. Elbeszélői módok és nézőpontok Kosztolányi Dezső Esti Kornél című kötetében
6. Az egyéni és a közösségi számvetés szemléleti és poétikai sajátosságai József Attila kései költeményeiben (1935-37)
MŰVEK A MAGYAR IRODALOMBÓL

II. Választható szerzők
7. Műfaji hagyomány és barokk szemlélet Zrínyi Miklós Szigeti veszedelem című eposzában
8. Az elégia változatai Berzsenyi Dániel költészetében
9. Romantikus világlátás és képalkotás Vörösmarty Mihály kései költészetében az Előszó és A vén cigány című művek alapján
10. Út a belső szabadsághoz: az elbeszélésmód sajátosságai Ottlik Géza Iskola a határon című regényében
11. A megidézés változatai és a költői szerep Weöres Sándor Psyché. Egy hajdani költőnő írásai című alkotásában
12. Intelmek és más kisepikai műfajváltozatok Esterházy Péter Pápai vizeken ne kalózkodj! című művének három novellaciklusában
MŰVEK A MAGYAR IRODALOMBÓL

III. Kortárs szerzők
13. Emlékezet és anekdotikus beszédmód Garaczi László Pompásan buszozunk című regényében
MŰVEK A VILÁGIRODALOMBÓL
14. A Biblia néhány jellegzetes műfajának bemutatása
15. A szabadság és boldogság problémája Tolsztoj Anna Karenina című regényében
16. A francia premodernek  Baudelaire, Verlaine, Rimbaud  poétikai sajátosságai (szabadon választott művek alapján)
SZÍNHÁZ ÉS DRÁMA
17. Az önismeret drámája: az athéni tragédia sajátosságai Szophoklész Oidipusz király című művében
18.Történelem- és létértelmezés Madách Imre Az ember tragédiája című drámai költeményében
AZ IRODALOM HATÁRTERÜLETEI
19. Ifjúsági irodalom, felnőtt regény? Jonathan Swift: Gulliver utazásai
INTERKULTURÁLIS JELENSÉGEK ÉS A HATÁRON TÚLI IRODALOM
20. Műfaji és nyelvi sajátosságok Bodor Ádám: Sinistra körzet című regényében

1335286289.3241-328335large-f
KOMMUNIKÁCIÓ
1. A közvetlen emberi kommunikáció néhány sajátszerűsége
2. A különböző közlésmódok kommunikációs funkciói (köszönés, párbeszéd, történetmondás)
3. A vizuális és a nyelvi jel, a vizuális és a nyelvi kommunikáció
A MAGYAR NYELV TÖRTÉNETE
4. A szókészlet és a mondatszerkesztés jellemzői Mikes Kelemen Törökországi levelek című művének két részletében (87. és 112. levél)

471610_erettsegi

5. A magyar nyelv történetének fő szakaszai
EMBER ÉS NYELVHASZNÁLAT
6. A nyelv mint jelrendszer
7. Korlátozott kódú nyelvek főbb jellemzői néhány gesztusnyelvi, jelnyelvi példával.
8. Egynyelvű szótárak
9. A szókincs szerepének jellemzése irodalmi és nem irodalmi művekben (pl. újságnyelvben, szaknyelvben, szociográfiában.)
A NYELVI SZINTEK
10. A szavak szófaji rendszerbe sorolásának kritériumai
11. A mondat szerkesztettség és mondatfajta szerinti típusai
12. A szóelemek (morfémák) szerepe a szóalak felépítésében, a szószerkezetek alkotásában
A SZÖVEG
13. A szöveg jelentésének összetevői (elsődleges, másodlagos, mögöttes jelentés)
14. A szövegtípusok kommunikációs, szerkezeti, nyelvi jellemzői
15. A pragmatikai ismeretek alkalmazása mindennapi szövegek megértésében és alkotásában
A RETORIKA ALAPJAI
16. Hitelesség, hatás, meggyőzési szándék
17. Egy jelenkori szónoki beszéd nyelvi-retorikai eszközei és hatása – Kertész Imre: A stockholmi beszéd.

STÍLUS ÉS JELENTÉS


18. A képszerűség stíluseszközei és hatása: képek, képrendszerek felismerése, értelmezése
19. Az állandósult nyelvi formák (szólás, szállóige, állandósult szókapcsolatok, nyelvi panelek)
20. A mondatszerkezet stiláris változatai: a verbális stílus és a nominális stílus

Ha végeztél a cikkel, nézz bele a legújabb epizódunkba!

Ha tetszett a cikk, oszd meg másokkal is!

Kövess minket!

75,534RajongóLike
173,768KövetőKövess be
143,000KövetőKövess be
347,000FeliratkozóFeliratkozás

Legfrissebb

Insta